Moción para protexer e revitalizar os cascos urbanos de Viveiro

Moción para protexer e revitalizar os cascos urbanos de Viveiro

Para o BNG os espazos públicos do concello de Viveiro son elementos fundamentais da socialización e da cohesión social e por tanto deben poder ser utilizados en boas condicións por toda a veciñanza e sempre dentro dunhas normas de convivencia e respecto.

Un dos principais problemas que vén padecendo a veciñanza dos cascos urbanos de Viveiro e así o veñen denunciando as asociacións veciñais desde hai anos é a contaminación acústica, provocada por determinados locais de ocio nocturno que infrinxen sistemáticamente os horarios de peche e/ou realizan actividades non autorizadas, cuxo incumprimento esta a provocar efectos negativos na saúde da veciñanza e supón un grave prexuízo para a súa calidade de vida, porque cando o ruídos se convirten nunha constante á hora de ter que conciliar o sono, segundo xs expertxs, pasan a ser un problema crónico dando lugar a cambios de humor, mal rendemento e outros efectos a largo prazo, tales como insomnio e alteracións nas etapas do sono. E como efectos secundarios, ao día seguinte poden experimentar a fatiga, un estado de ánimo depresivo, ademais dunha disminución do estado de alerta provocando graves accidentes.

Desde o BNG cremos que o desprezo duns poucos polas normas de convivencia provoca un desequilibrio na balanza que fai incompatíbel a convivencia entre a veciñanza do casco e os intereses dalgúns hostaleiros nocturnos, provocando ademais, estes abusos e excesos, a expulsión do casco dos residentes que fartxs da lacra deste ruído nocturno acaban marchándose do centro, facendo que o casco esmoreza pouco a pouco ao ir ficando sen habitantes e coas casas baleiras e abandoadas, convertíndose nun casco decadente, sen vida e sen dinamismo.

Desde o BNG entendemos que é inadmisíbel que o goberno municipal se escude na existencia dunha normativa municipal desactualizada, como é a Ordenanza Municipal de Policía e Bo Goberno do ano 1996, para non actuar fronte a este grave problema de convivencia, xa que é obriga do concello velar en todo momento tanto pola saúde da súa veciñanza como pola do medio ambiente así como pola protección dos espazos públicos, debendo prevalecer isto fronte a aquelas actividades que están a xerar un problema de contaminación acústica nas zonas residenciais, provocando un efecto negativo ao descanso e a calidade de vida das persoas nelas residentes.

Fronte a esta realidade, o BNG insiste na necesidade de camiñar cara un modelo de vila habitábel, saudábel, segura, integradora e limpa, e volve a propoñer ao goberno municipal a adopción dunha serie de medidas para acadar este obxectivo, animando ao mesmo a que sexa máis receptivo nesta ocasión que hai uns meses cando deixaron caer en saco roto a proposta nacionalista.

Por todo o anteriormente exposto, solicitamos ao pleno da corporación local a adopción do seguinte acordo:
 

 1. Elaboración dunha Ordenanza de Protección Contra a Contaminación Acústica en Viveiro, na que se limiten as actividades xeradoras de ruído nocturno e se declaren as rúas máis conflitivas do casco histórico “zona acústicamente saturada” e intervir para mellorar a calidade acústica medioambiental nas mesmas.
   
 2. Promover e facilitar a apertura de negocios que desenvolvan actividades comerciais e económicas compatíbeis coa habitabilidade do casco.
   
 3. Planificar e ordenar os usos dos edificios do casco.
   
 4. Dotar a Viveiro de espazos culturais que garantan que a veciñanza de todas as idades poda disfrutar da música nos locais adaptados para tal uso.
   
 5. Habilitar espazos públicos, coa protección e vixiancia necesaria, para as xuntanzas de esparcemento da mocidade.
   
 6. Poñer en marcha campañas de concienciación da mocidade do uso responsábel dos espazos públicos.
   
 7. Publicación na páxina web do concello da listaxe de locais de hostalería autorizadas e tipos de licencias concedidas (bar, cafetería, café, restaurante, café-bar especial, pub...) para darlle máxima transparencia das licencias outorgadas aos locais de ocio nocturno.
Moción para protexer e revitalizar os cascos urbanos de Viveiro
comentarios