Moción para habilitar lugares para cans en praias e zonas verdes de Viveiro

Praia de Seiramar
Praia de Seiramar
Moción para habilitar lugares para cans en praias e zonas verdes de Viveiro

As persoas donas de cans de Viveiro tiveron que ler na prensa nos últimos días un recordatorio do Concello de Viveiro segundo o cal, a estancia e/ou circulación de animais domésticos nas praias está prohibida. Un verán máis, a prohibición é o recurso que utiliza o goberno de María Loureiro para asumir as competencias que lle outorga a Lei de Costas sobre o dominio público marítimo terrestre estatal para manter as praias e lugares públicos de baños nas debidas condicións de limpeza, hixiene e salubridade.

De feito en pleno 2021, continuamos á cola de concellos que contan cunha ordenanza reguladora de uso e aproveitamento das praias que permita o acceso dos cans, como por exemplo si teñen os concellos de Barreiros e Ribadeo.

O único que se fixo durante os últimos anos en Viveiro, foi unha proposta de ordenanza cuxa aprobación inicial non saíu adiante por unanimidade da oposición argumentando unha vez máis, a falta de participación veciñal que ten por costume exercer o goberno municipal de Viveiro, a pesar de que a necesidade de contar con zonas habilitadas nas praias e noutros lugares do concello para o desfrute de mascotas domésticas é unha demanda que poderíamos denominar “histórica”, pois vénse demandando ano tras ano polas veciñas e veciños de Viveiro onde xa son dúas as iniciativas de recollida de sinaturas con máis de 1200, que non recibiron resposta formal nin a día de hoxe se fixo efectiva ningunha solución ou alternativa que permita á veciñanza o dereito a desfrutar en liberdade coas súas mascotas.

No concello segue sen existir posibilidade legal de que os cans corran, salten, se bañen e socialicen con outros cans, o cal é vital para o seu desenvolvemento saudable e equilibrado. É totalmente necesario dotar Viveiro destas zonas, tendo en conta que ademais de proporcionarlles ese dereito tamén suporía a medida máis urxente e máis efectiva para previr e controlar as molestias e perigos que os animais podan causar a persoas e instalacións, obxectivo que non se consegue coa prohibición, xa que ao non existir áreas delimitadas nin unha regulación da que todxs se podan beneficiar, a prevención e o control son inviables.

Desde o BNG de Viveiro rexeitamos esta prohibición que se vén repetindo de continuo, cando existen alternativas de baixo custe e pouco ambiciosas que permiten o uso compartido de praias e zonas verdes da veciñanza coas mascotas, como é por exemplo poñer horarios, acoutar zonas con estacas e cordas, e/ou colocar paneis informativos coas normas de convivencia e as sancións por incumprimento.

De xeito gradual, sendo máis ambiciosxs, incluso se podería colocar á beira das praias un posto/caseta que ofreza ás persoas usuarias estacas para atar os cans, papeleiras para depositar os excrementos, a instalación dunha mangueira ou duchas para cans... proxecto que ademais contribuiría a potenciar o turismo con mascotas no noso concello.


Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal do BNG de Viveiro solicita ao pleno da corporación local a adopción dos seguintes ACORDOS:
 

 • Establecer como medidas para este verán:
   

 1. Establecer un horario que permita o acceso dos animais ás praias despois das 21h e até as 10h, nos meses de verán.
   
 2. Acoutar polo menos unha zona verde de esparcimento para cans, de maneira permanente ou con delimitación horaria.

   

 • Como medidas a curto-medio prazo:
   

 1. A creación de zonas acoutadas permanentes para cans, ou con horario, nas praias e zonas verdes de Viveiro, á maior brevidade posible no tempo. Como propostas suxerimos as seguintes localizacións:

            Praia de Covas: zona próxima ao Cembedo.
            Praia de Seiramar
            Praia de Arnela
            Praia de Area: zona lateral contra as penas máis próxima a Celeiro 
            Zona verde situada a carón do campo de fútbol do Cembedo
            Zona verde do paseo da variante, na rotonda do Ecce Homo
            Zona verde parcelas Ecce Homo
            Zona verde parque Pernas Peón, na zona próxima ao IES María Sarmiento
            Zona verde a carón da piscina de Celeiro
   

 2. Contar coa colaboración da veciñanza así como de asociacións de animais de Viveiro para a escolla das localizacións e o acordo das normas de convivencia que rexerán nestas áreas que han de recollerse a través da modalidade legal que máis se axuste, sexa Ordenanza, Regulamento ou calquera outra fórmula.
   

 3. Realizar campañas de concienzación relacionadas coa necesidade de recoller e limpar os excrementos das mascotas, incluídos ouriños. Promovendo que as persoas donas dos cans leven xunto coa bolsa un frasco de auga con xabón ou produto desinfectante para que cando ouriñe o can nunha zona pública se bote ese líquido.
   

 4. Reanudar as xuntanzas de traballo para acordar o texto da Ordenanza Municipal reguladora da tenza de animais e da Odenanza reguladora de uso e aproveitamento das praias.

 

Moción para habilitar lugares para cans en praias e zonas verdes de Viveiro
comentarios