BNG pide explicacións polas continuas roturas na rede principal de abastecemento

BNG pide explicacións polas continuas roturas na rede principal de abastecemento

O abastecemento e saneamento de Viveiro é un servizo fundamental que o Concello de Viveiro debe xestionar e manter en óptimas condicións. Nos últimos anos, o BNG denunciou a continua suba das taxas, o deterioro paulatino da rede de abastecemento e a moi deficiente depuración de augas residuais. Isto vén provocando cortes no servizo practicamente semanais, perdas económicas, o malgasto dun ben fundamental e escaso como a auga e anos de vertidos na ría. Por este motivo, o BNG solicitou documentación ao respecto deste servizo o 28 de xuño de 2021 e reiterou o requirimento o 27 de marzo de 2022, sen obter resposta. Este oscurantismo do Goberno Municipal impide o acceso á información que afecta a toda a veciñanza e resulta precisa para o traballo deste grupo municipal.

Polo exposto, solicitaremos no vindeiro pleno:

  • Que o Goberno de María Loureiro dea explicacións das continuas roturas da rede principal de abastecemento que se están a producir na zona de Landrove e Magazos, o custe económico que supón e por quen é sufragado, así como o establecemento de medidas correctoras urxentes e definitivas.
     

  • Que dea cumprimento ao establecido no ROM para o acceso á información (Art. 62) e facilite o acceso á documentación:

-Calquera informe dos servizos técnicos municipais que supervise, rexistre e controle as incidencias do servizo de saneamento e abastecemento e propostas de medidas correctoras.

-Acceso aos expedientes das obras executadas a costa da concesionaria do servizo de augas acordado na addenda de abril de 2008 e vixente ata 2033.

-Informe económico solicitado o 24/01/2020 ao Servizo de Cooperación cos Concellos da Deputación de Lugo que avalíe o equilibrio actual económico-financieiro da concesión.

-Importe ingresado pola concesionaria (mediante taxas ou subvencións) e custes de explotación do servizo na última anualidade.

-Proxecto de explotación da nova EDAR de Celeiro, para poñela en funcionamento en canto sexa recepcionada.

BNG pide explicacións polas continuas roturas na rede principal de abastecemento