O BNG de Viveiro leva a pleno a elaboración dun plan económico plurianual

Queren evitar así, un mandato máis no que sexa a improvisación e o desleixo a maneira de facer política do goberno actual.

O BNG de Viveiro leva a pleno a elaboración dun plan económico plurianual

O Bloque Nacionalista Galego ten claro que para garantir o benestar e calidade de vida da veciñanza de Viveiro é necesario que esta poda contar cuns servizos e espazos públicos de calidade, accesíbeis, seguros e con usos plurais, contar cunha vila sustentábel, sostíbel e respectuosa co medio ambiente, así como tamén é fundamental que a veciñanza poda contar cun traballo digno, cunha oferta cultural ampla e con vocación maioritaria, ademais de ter a posibilidade de acceso á actividade físico-deportiva en igualdade de condicións.

O goberno municipal ao fronte do concello é o responsable de garantir á veciñanza o seu benestar e mellorar a súa calidade de vida e, por isto, desde o BNG, instamos ao equipo de goberno a traballar de xeito planificado e coordinado cos axentes económicos e sociais locais e, paralelamente, a buscar o consenso cos membros da corporación municipal para acordar, entre todas e todos, as actuacións e investimentos prioritarios para Viveiro para executar ao longo dos vindeiros catro anos, co obxecto de  crear as  condicións necesarias que:

  1. Impulsen e dinamicen a nosa economía local. Actuacións e investimentos que poñan en valor os recursos endóxenos cos que conta o noso concello e que aposten firmemente por  un modelo de crecemento económico sustentábel para Viveiro.
  2. Devolvan os espazos públicos ás persoas, transformándoos en centros de socialización e convivencia e garantan infraestruturas viarias municipais seguras.
  3. Avancen na subministración de auga potable e o saneamento en todas as parroquias do concello.ç
  4. Democraticen o acceso á cultura, contribúan á participación activa das veciñas e veciños no labor cultural e poñan en valor as diferentes manifestacións culturais.
  5. Contribúan a aportar solucións ás demandas e necesidades da mocidade.
  6. Garantan a posibilidade de practicar unha actividade física e do deporte a toda a veciñanza que o demande.
  7. Avancen na modernización da administración municipal de Viveiro.

 

O BNG ten claro que, para executar os investimentos necesarios que garanten o benestar e a calidade de vida das veciñas e veciños de Viveiro o concello necesita contar cunhas inxentes partidas económicas no orzamento municipal anual e, ao mesmo tempo é consciente de que os recursos económicos do concello son limitados e insuficientes, ademais de arrastrar unha débeda viva municipal duns 10,4 millóns de euros, herdanza do desgoberno do PP neste concello, e que representa máis dun 75% do orzamento do 2018. Débeda da que teñen facerse cargo en cada exercicio presupostario, ano tras ano, as veciñas e veciños de Viveiro. Por isto e co fin de racionalizar e optimizar os recursos económicos e os investimentos do concello, e evitar un mandato máis no que sexa a improvisación e o desleixo a maneira de facer política municipal o goberno actual, desde o grupo municipal do BNG propoñemos á corporación municipal a elaboración consensuada dun plan económico plurianual a desenvolver durante o mandato 2019-2023. Plan no que se deberán estabelecer as prioridades en materia de investimentos e no que figurarán no mesmo as obras a executar, as partidas que previsíbelmente sexan necesarias para a súa execución, o cronograma de actuacións das mesmas e onde se recolla a fase de  execución na que se atopa cada investimento previsto. Un plan, en definitiva, no que se dea prioridade a investimentos que procuren melloras sociais e ambientais. Nesta mesma liña de traballo, así mesmo, o BNG  propón a creación dunha comisión de seguimento deste plan económico de investimentos onde estean representados todas as forzas políticas con representación municipal e representantes do tecido asociativo.

O compromiso do BNG adquirido coa veciñanza de Viveiro para os vindeiros catro anos é a de facer unha oposición rigurosa e contundente pero tamén construtiva e propositiva para seguir a traballar como vimos facendo nos últimos anos, e agora novamente desde a corporación municipal, na defensa dos intereses dxs veciñxs de Viveiro e do seu benestar, a inclusión social, a igualdade, a calidade de vida e na defensa da participación activa popular na toma de decisións co fin de avanzarmos na transparencia e na democratización da política municipal desenvolta neste concello. É por isto polo que traemos ao primeiro pleno deste novo mandato esta moción na que se propón algo primordial para unha boa xestión municipal, que é a de planificar consensuadamente e programar a execución, con rigor e seriedade, de investimentos fundamentais para beneficio de Viveiro, da nosa veciñanza e tamén dxs que nos visitan cada ano.

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal do BNG solicitará no pleno da corporación local a adopción do seguinte acordo:

  1. Aprobación da elaboración dun Plan Económico plurianual (2019-2023) en materia de investimentos no concello de Viveiro por parte do Goberno Municipal.
  2. Crear unha comisión de seguimento que se reuniría no plazo acordado no pleno onde se aprobe o Plan Económico plurianual de investimentos que sexa aprobado polo pleno da corporación municipal. ​
O BNG de Viveiro leva a pleno a elaboración dun plan económico plurianual
comentarios